Volume 8, Number 2

Yury Anatolyevich Vatnikov1, Nikolay Vladimirovich Sakhno2, Elena Dmitriyevna Sotnikova1 and Elena Dmitriyevna Sotnikova1, Evgeny Vladimirovich Kulikov1, Valentina Ivanovna Parshina1 and  Natalya Igorevna Troshina1

[ HTML Full Text] [ Abstract ] [ PDF ] [ XML]

DOI : http://dx.doi.org/10.13005/bpj/817

Views Views: (Visited 146 times, 1 visits today)   Downloads PDF Downloads: 249
(Visited 799 times, 1 visits today)